Číslo hlasovania: 497
Číslo bodu: 22.
Uznesenie k Správe Finančnej komisie – časť finančná k účtovnej závierke rozpočtovej organizácie Domov penzión pre dôchodcov a domov dôchodcov Komárno za rok 2003


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) berie na vedomie

výsledok hospodárenia rozpočtovej organizácie Domov penzión pre dôchodcov a domov dôchodcov Komárno za rok 2003,

B) ukladá riaditeľke rozpočtovej organizácie Domov penzión pre dôchodcov a domov dôchodcov Komárno

odviesť zostatok vlastných príjmov na účet zriaďovateľa – Mesta Komárno vo výške zostatku,

C) schvaľuje

1. zvýšenie rozpočtu príjmov rozpočtovej organizácie Domov penzión pre dôchodcov a domov dôchodcov Komárno v roku 2004 o výšku zostatku roka 2003 vo forme príspevku,
2. zvýšenie bežných príjmov a bežných výdavkov rozpočtu Mesta Komárno a sumu zostatku,
3. pridelenie riaditeľke rozpočtovej organizácie Domov penzión pre dôchodcov a domov dôchodcov Komárno odmenu vo výške 35 % ročného funkčného platu. Z odmeny sa odpočítava mimoriadna odmena pridelené riaditeľke Domov penzión pre dôchodcov a domov dôchodcov Komárno schválené MZ podľa uznesenia č. 231/2003 zo dňa 04.09.2003,

D) ukladá Mestskému úradu v Komárne

1. previesť schválené finančné prostriedky na účet rozpočtovej organizácie Domov penzión pre dôchodcov a domov dôchodcov Komárno vo výške celého zostatku roka 2003,
2. postupovať v zmysle bodu C/3 tohto uznesenia.

Termín: do 30. 6. 2004
Zodpovedný: prednosta MsÚ
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali:


Číslo hlasovania: 497
Číslo bodu: 22.
Uznesenie k Správe Finančnej komisie – časť finančná k účtovnej závierke rozpočtovej organizácie Domov penzión pre dôchodcov a domov dôchodcov Komárno za rok 2003


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) berie na vedomie

výsledok hospodárenia rozpočtovej organizácie Domov penzión pre dôchodcov a domov dôchodcov Komárno za rok 2003,

B) ukladá riaditeľke rozpočtovej organizácie Domov penzión pre dôchodcov a domov dôchodcov Komárno

odviesť zostatok vlastných príjmov na účet zriaďovateľa – Mesta Komárno vo výške zostatku,

C) schvaľuje

1. zvýšenie rozpočtu príjmov rozpočtovej organizácie Domov penzión pre dôchodcov a domov dôchodcov Komárno v roku 2004 o výšku zostatku roka 2003 vo forme príspevku,
2. zvýšenie bežných príjmov a bežných výdavkov rozpočtu Mesta Komárno a sumu zostatku,
3. pridelenie riaditeľke rozpočtovej organizácie Domov penzión pre dôchodcov a domov dôchodcov Komárno odmenu vo výške 35 % ročného funkčného platu. Z odmeny sa odpočítava mimoriadna odmena pridelené riaditeľke Domov penzión pre dôchodcov a domov dôchodcov Komárno schválené MZ podľa uznesenia č. 231/2003 zo dňa 04.09.2003,

D) ukladá Mestskému úradu v Komárne

1. previesť schválené finančné prostriedky na účet rozpočtovej organizácie Domov penzión pre dôchodcov a domov dôchodcov Komárno vo výške celého zostatku roka 2003,
2. postupovať v zmysle bodu C/3 tohto uznesenia.

Termín: do 30. 6. 2004
Zodpovedný: prednosta MsÚ
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali:


Číslo hlasovania: 497
Číslo bodu: 22.
Uznesenie k Správe Finančnej komisie – časť finančná k účtovnej závierke rozpočtovej organizácie Domov penzión pre dôchodcov a domov dôchodcov Komárno za rok 2003


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) berie na vedomie

výsledok hospodárenia rozpočtovej organizácie Domov penzión pre dôchodcov a domov dôchodcov Komárno za rok 2003,

B) ukladá riaditeľke rozpočtovej organizácie Domov penzión pre dôchodcov a domov dôchodcov Komárno

odviesť zostatok vlastných príjmov na účet zriaďovateľa – Mesta Komárno vo výške zostatku,

C) schvaľuje

1. zvýšenie rozpočtu príjmov rozpočtovej organizácie Domov penzión pre dôchodcov a domov dôchodcov Komárno v roku 2004 o výšku zostatku roka 2003 vo forme príspevku,
2. zvýšenie bežných príjmov a bežných výdavkov rozpočtu Mesta Komárno a sumu zostatku,
3. pridelenie riaditeľke rozpočtovej organizácie Domov penzión pre dôchodcov a domov dôchodcov Komárno odmenu vo výške 35 % ročného funkčného platu. Z odmeny sa odpočítava mimoriadna odmena pridelené riaditeľke Domov penzión pre dôchodcov a domov dôchodcov Komárno schválené MZ podľa uznesenia č. 231/2003 zo dňa 04.09.2003,

D) ukladá Mestskému úradu v Komárne

1. previesť schválené finančné prostriedky na účet rozpočtovej organizácie Domov penzión pre dôchodcov a domov dôchodcov Komárno vo výške celého zostatku roka 2003,
2. postupovať v zmysle bodu C/3 tohto uznesenia.

Termín: do 30. 6. 2004
Zodpovedný: prednosta MsÚ
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 11
Proti: 1
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 13


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali:


Číslo hlasovania: 497
Číslo bodu: 22.
Uznesenie k Správe Finančnej komisie – časť finančná k účtovnej závierke rozpočtovej organizácie Domov penzión pre dôchodcov a domov dôchodcov Komárno za rok 2003


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) berie na vedomie

výsledok hospodárenia rozpočtovej organizácie Domov penzión pre dôchodcov a domov dôchodcov Komárno za rok 2003,

B) ukladá riaditeľke rozpočtovej organizácie Domov penzión pre dôchodcov a domov dôchodcov Komárno

odviesť zostatok vlastných príjmov na účet zriaďovateľa – Mesta Komárno vo výške zostatku,

C) schvaľuje

1. zvýšenie rozpočtu príjmov rozpočtovej organizácie Domov penzión pre dôchodcov a domov dôchodcov Komárno v roku 2004 o výšku zostatku roka 2003 vo forme príspevku,
2. zvýšenie bežných príjmov a bežných výdavkov rozpočtu Mesta Komárno a sumu zostatku,
3. pridelenie riaditeľke rozpočtovej organizácie Domov penzión pre dôchodcov a domov dôchodcov Komárno odmenu vo výške 35 % ročného funkčného platu. Z odmeny sa odpočítava mimoriadna odmena pridelené riaditeľke Domov penzión pre dôchodcov a domov dôchodcov Komárno schválené MZ podľa uznesenia č. 231/2003 zo dňa 04.09.2003,

D) ukladá Mestskému úradu v Komárne

1. previesť schválené finančné prostriedky na účet rozpočtovej organizácie Domov penzión pre dôchodcov a domov dôchodcov Komárno vo výške celého zostatku roka 2003,
2. postupovať v zmysle bodu C/3 tohto uznesenia.

Termín: do 30. 6. 2004
Zodpovedný: prednosta MsÚ
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:
           
           
  

   Proti:
  

   Zdržali sa:
Mgr. Lajos Szép         
     

   Nehlasovali: