Číslo hlasovania: 498
Číslo bodu: 22.
Uznesenie k záväzkom a pohľadávkam Mesta Komárno


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

zastavenie všetkých finančných tokov súvisiacich s ALTERNATÍVA, spol. s r.o., okrem GO fondov, kým spomínaná spoločnosť nepotvrdí dokladmi stav záväzkov a pohľadávok medzi Mestom Komárno a ALTERNATÍVA, spol. s r.o. v zmysle uzavretých zmlúv,

B) žiada Mgr. Ľudovíta Gráfela, prednostu mestského úradu Komárno

nariadiť vykonanie vysporiadania finančných vzťahov medzi Mestom Komárno a ALTERNATÍVA, spol. s r.o., zamerané na celkový stav záväzkov a pohľadávok a komplexné vyúčtovanie od 1. apríla 2001 do 31. marca 2004 a prešetriť stav všetkých GO fondov pre bytové jednotky, ktorých správcom je ALTERNATÍVA, spol. s r.o. a v ktorom Mesto Komárno má vlastnícky podiel,

C) ukladá MsÚ Komárno

postupovať v zmysle bodov A a B tohto uznesenia.

Termín: do najbližšieho zasadnutia MZ
Zodpovedný: prednosta MsÚ
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali:


Číslo hlasovania: 498
Číslo bodu: 22.
Uznesenie k záväzkom a pohľadávkam Mesta Komárno


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

zastavenie všetkých finančných tokov súvisiacich s ALTERNATÍVA, spol. s r.o., okrem GO fondov, kým spomínaná spoločnosť nepotvrdí dokladmi stav záväzkov a pohľadávok medzi Mestom Komárno a ALTERNATÍVA, spol. s r.o. v zmysle uzavretých zmlúv,

B) žiada Mgr. Ľudovíta Gráfela, prednostu mestského úradu Komárno

nariadiť vykonanie vysporiadania finančných vzťahov medzi Mestom Komárno a ALTERNATÍVA, spol. s r.o., zamerané na celkový stav záväzkov a pohľadávok a komplexné vyúčtovanie od 1. apríla 2001 do 31. marca 2004 a prešetriť stav všetkých GO fondov pre bytové jednotky, ktorých správcom je ALTERNATÍVA, spol. s r.o. a v ktorom Mesto Komárno má vlastnícky podiel,

C) ukladá MsÚ Komárno

postupovať v zmysle bodov A a B tohto uznesenia.

Termín: do najbližšieho zasadnutia MZ
Zodpovedný: prednosta MsÚ
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali:


Číslo hlasovania: 498
Číslo bodu: 22.
Uznesenie k záväzkom a pohľadávkam Mesta Komárno


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

zastavenie všetkých finančných tokov súvisiacich s ALTERNATÍVA, spol. s r.o., okrem GO fondov, kým spomínaná spoločnosť nepotvrdí dokladmi stav záväzkov a pohľadávok medzi Mestom Komárno a ALTERNATÍVA, spol. s r.o. v zmysle uzavretých zmlúv,

B) žiada Mgr. Ľudovíta Gráfela, prednostu mestského úradu Komárno

nariadiť vykonanie vysporiadania finančných vzťahov medzi Mestom Komárno a ALTERNATÍVA, spol. s r.o., zamerané na celkový stav záväzkov a pohľadávok a komplexné vyúčtovanie od 1. apríla 2001 do 31. marca 2004 a prešetriť stav všetkých GO fondov pre bytové jednotky, ktorých správcom je ALTERNATÍVA, spol. s r.o. a v ktorom Mesto Komárno má vlastnícky podiel,

C) ukladá MsÚ Komárno

postupovať v zmysle bodov A a B tohto uznesenia.

Termín: do najbližšieho zasadnutia MZ
Zodpovedný: prednosta MsÚ
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: