Číslo hlasovania: 499
Číslo bodu: 22.
Uznesenie k Správe Finančnej komisie – časť finančná k žiadosti o úpravu rozpočtu na rok 2004 z dôvodu vyúčtovania GO fondu


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

zmenu rozpočtu Mesta Komárno na rok 2004 zvýšenie na strane bežných príjmov a výdavkov vo výške 6.908.482,90 Sk na vysporiadanie GO fondu z prostriedkov rezervného fondu mesta,

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

postupovať v zmysle bodu A/ tohto uznesenia.

Termín: do 30. 6. 2004
Zodpovedný: prednosta MsÚ
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21


   Za:
Ing. Péter Békési Ing. Béla Szabó JUDr. Éva Hortai  Csaba Fehér
MUDr. Lajos Maurovich Horváth RNDr. Géza Nagy Mgr. György Batta Ing. Lajos Csonka
Mgr. Lajos Szép Mgr. Imre Andruskó  Miklós Fehér  Mária Hajabács
PaedDr. István Bende  Frigyes Gogola Mgr. Štefan Zábojník  Attila Petheő
MUDr. Anton Marek Ing. Attila Czíria  Attila Farkas Ing. László Győrfy
Ing. István Zámbó

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali:


Číslo hlasovania: 499
Číslo bodu: 22.
Uznesenie k Správe Finančnej komisie – časť finančná k žiadosti o úpravu rozpočtu na rok 2004 z dôvodu vyúčtovania GO fondu


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

zmenu rozpočtu Mesta Komárno na rok 2004 zvýšenie na strane bežných príjmov a výdavkov vo výške 6.908.482,90 Sk na vysporiadanie GO fondu z prostriedkov rezervného fondu mesta,

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

postupovať v zmysle bodu A/ tohto uznesenia.

Termín: do 30. 6. 2004
Zodpovedný: prednosta MsÚ
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: