Číslo hlasovania: 5
Číslo bodu: 34.
Uznesenie k Odpredaju pozemkov


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

schvaľuje

odpredaj časti pozemku z p.č. 243/9 o výmere cca. 100m2 v k.ú. Komárno za účelom sadovej výsadby pre P. Gy., za cenu podľa BDÚ, t.j. 1.012,- Sk/m2, s tým, že žiadateľ doručí geometrický plán.

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

postupovať v zmysle schváleného uznesenia.

Zodp.: prednosta MsÚ KomárnoPoslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 25
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 25


   Za:
PhDr. János Kovács PhDr. Éva Dohnanec MUDr. Ludovít Horváth MUDr. Anton Marek
Ing. Štefan Langschadl Ing. Péter Bábi Ing. László Győrfy Mgr. Imre Andruskó
MUDr. Tibor Baštrnák  Mária Hutter Ing. Vojtech Szabó  Mária Hajabácsová
PaedDr. Štefan Bende  Attila Farkas Mgr. Lajos Szép MUDr. Peter Tóth
RNDr. Géza Nagy Ing. Peter Békési  Mihály Mácza Mgr. Štefan Zábojník
MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai JUDr. Vojtech Novák  Anton Andrássy
 Peter Hamran

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: