Číslo hlasovania: 500
Číslo bodu: 22.
Uznesenie k Správe Finančnej komisie – časť finančná k žiadosti o úpravu rozpočtu na rok 2004 z dôvodu finančného vysporiadania vzájomných pohľadávok medzi mestom Komárno a ALTERNATÍVA, spol. s r.o.


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

zmenu rozpočtu mesta Komárno na rok 2004 nasledovne:

1. zvýšenie príjmov z nájomného, položka 212 vo výške 4.800 tis. Sk,
2. zvýšenie bežných výdavkov o 9.774 tis. Sk,
3. financovanie zvýšenia bežných výdavkov vo výške 4.974 tis. Sk z prostriedkov rezervného fondu.

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

zmenu rozpočtu rozpísať a účtovať podľa jednotlivých položiek rozpočtovej klasifikácie.

Termín: ihneď
Zodpovedný: prednosta MsÚ vedúci EO
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20


   Za:
 Csaba Fehér Ing. István Zámbó Ing. Lajos Csonka Mgr. Imre Andruskó
JUDr. Éva Hortai PaedDr. István Bende  Miklós Fehér  Mária Hajabács
RNDr. Géza Nagy Ing. László Győrfy Ing. Attila Czíria  Frigyes Gogola
Mgr. Lajos Szép Mgr. Štefan Zábojník Mgr. György Batta MUDr. Anton Marek
Ing. Béla Szabó  Attila Farkas

   Proti:

   Zdržali sa:
 Attila Petheő MUDr. Lajos Maurovich Horváth

   Nehlasovali:


Číslo hlasovania: 500
Číslo bodu: 22.
Uznesenie k Správe Finančnej komisie – časť finančná k žiadosti o úpravu rozpočtu na rok 2004 z dôvodu finančného vysporiadania vzájomných pohľadávok medzi mestom Komárno a ALTERNATÍVA, spol. s r.o.


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

zmenu rozpočtu mesta Komárno na rok 2004 nasledovne:

1. zvýšenie príjmov z nájomného, položka 212 vo výške 4.800 tis. Sk,
2. zvýšenie bežných výdavkov o 9.774 tis. Sk,
3. financovanie zvýšenia bežných výdavkov vo výške 4.974 tis. Sk z prostriedkov rezervného fondu.

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

zmenu rozpočtu rozpísať a účtovať podľa jednotlivých položiek rozpočtovej klasifikácie.

Termín: ihneď
Zodpovedný: prednosta MsÚ vedúci EO
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: