Číslo hlasovania: 501
Číslo bodu: 22.
Uznesenie k Záverečnému účtu mesta Komárno


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) berie na vedomie

1. záverečný účet mesta Komárno na rok 2003,
2. plnenie rozpočtu mesta Komárno nasledovne:

Ukazovateľschválený rozpočet v tis. Skupravený rozpočet v tis. Skskutočnosť r. 2003 v tis. Sk% plnenia
     
bežné príjmy spolu300.385,00320.086,00323.614,00101,10 %
kapitálové príjmy spolu139.500,00104.830,00111.391,00106,26 %
finančné operácie spolu16.285,0040.000,0040.000,00100,00 %
spolu456.170,00464.916,00475.005,00102,17 %
     
bežné výdavky spolu290.570,00315.986,00303.761,0096,13 %
kapitálové výdavky spolu155.600,00134.986,00111.734,0082,99 %
finančné operácie spolu10.000,00
14.300,0014.611,00102,17 %
spolu456.170,00464.916,00430.106,0092,51 %

 

B) schvaľuje

1. prebytok hospodárenia mesta Komárno ku dňu 31.12.2003 vo výške 44.898.935,28 Sk,
2. rozdelenie peňažných prostriedkov k 31.12.2003 do peňažných fondov mesta nasledovne:

C) konštatuje, že

1. neboli splnené príjmy z miestnych poplatkov, a to konkrétne:

2. výdavky boli čerpané vo výške 116,44 % v kapitole hospodárenie s odpadom,

D) ukladá Mestskému úradu v Komárne

1. dodržať schválený rozpočet mesta Komárno na rok 2004. Vedúci odborov nesú osobnú zodpovednosť za dodržanie vlastného rozpočtu.
2. úpravu rozpočtu nie je možné predložiť na schválenie mestským zastupiteľstvom, kým nebude určené finančné krytie,
3. postupovať v zmysle bodu B/ tohto uznesenia.

Termín: 31. 12. 2004
Zodpovedný: prednosta MsÚ
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20


   Za:
Ing. Attila Czíria Ing. Péter Békési Ing. László Győrfy  Attila Petheő
MUDr. Anton Marek Mgr. György Batta Mgr. Štefan Zábojník Mgr. Lajos Szép
 Frigyes Gogola Ing. Lajos Csonka Ing. István Zámbó Ing. Béla Szabó
PaedDr. István Bende Mgr. Imre Andruskó RNDr. Géza Nagy MUDr. Lajos Maurovich Horváth
JUDr. Éva Hortai  Csaba Fehér Ing. László Stubendek  Mária Hajabács

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali:


Číslo hlasovania: 501
Číslo bodu: 22.
Uznesenie k Záverečnému účtu mesta Komárno


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) berie na vedomie

1. záverečný účet mesta Komárno na rok 2003,
2. plnenie rozpočtu mesta Komárno nasledovne:

Ukazovateľschválený rozpočet v tis. Skupravený rozpočet v tis. Skskutočnosť r. 2003 v tis. Sk% plnenia
     
bežné príjmy spolu300.385,00320.086,00323.614,00101,10 %
kapitálové príjmy spolu139.500,00104.830,00111.391,00106,26 %
finančné operácie spolu16.285,0040.000,0040.000,00100,00 %
spolu456.170,00464.916,00475.005,00102,17 %
     
bežné výdavky spolu290.570,00315.986,00303.761,0096,13 %
kapitálové výdavky spolu155.600,00134.986,00111.734,0082,99 %
finančné operácie spolu10.000,00
14.300,0014.611,00102,17 %
spolu456.170,00464.916,00430.106,0092,51 %

 

B) schvaľuje

1. prebytok hospodárenia mesta Komárno ku dňu 31.12.2003 vo výške 44.898.935,28 Sk,
2. rozdelenie peňažných prostriedkov k 31.12.2003 do peňažných fondov mesta nasledovne:

C) konštatuje, že

1. neboli splnené príjmy z miestnych poplatkov, a to konkrétne:

2. výdavky boli čerpané vo výške 116,44 % v kapitole hospodárenie s odpadom,

D) ukladá Mestskému úradu v Komárne

1. dodržať schválený rozpočet mesta Komárno na rok 2004. Vedúci odborov nesú osobnú zodpovednosť za dodržanie vlastného rozpočtu.
2. úpravu rozpočtu nie je možné predložiť na schválenie mestským zastupiteľstvom, kým nebude určené finančné krytie,
3. postupovať v zmysle bodu B/ tohto uznesenia.

Termín: 31. 12. 2004
Zodpovedný: prednosta MsÚ
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: