Číslo hlasovania: 502
Číslo bodu: 22.
Uznesenie k Správe Finančnej komisie – časť finančná k inventarizácii majetku mesta a mestských podnikov


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) berie na vedomie

zápisnicu Ústrednej inventarizačnej komisie z inventarizácie majetku a záväzkov k 31.12.2003,

B) žiada MUDr. Tibora Bastrnáka, primátora mesta Komárno

nariadiť vykonať mimoriadnu inventarizáciu v zmysle zápisnice Ústrednej inventarizačnej komisie na inventarizácie majetku v práve mestského úradu. Na základe mimoriadne vykonanej inventúry doložiť položkovitý zoznam inventarizačných rozdielov vzniknutých pri jednotlivých účtoch uvedením príčiny vzniku a uviesť zodpovedné osoby za zverený majetok.

Termín: 30.06.2004

C) žiada M. Cs., hlavného kontrolóra mesta

prešetriť kapitolu 042 – nedokončené investície a vypracovať stanovisko hlavného kontrolóra,

Termín: 30.06.2004

D) konštatuje, že

v predchádzajúcich rokoch na časti majetku mesta nebola vôbec vykonaná inventarizácia. V ostatných prípadoch inventarizácie boli nedôsledne vykonané. Za tento stav nesie zodpovednosť bývalé vedenie Mesta Komárno.
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21


   Za:
Ing. István Zámbó Ing. Péter Békési JUDr. Éva Hortai Ing. Lajos Csonka
Mgr. Imre Andruskó RNDr. Géza Nagy MUDr. Lajos Maurovich Horváth  Csaba Fehér
Ing. Béla Szabó  Attila Farkas Ing. Attila Czíria Mgr. Lajos Szép
 Mária Hajabács PaedDr. István Bende  Frigyes Gogola Mgr. Štefan Zábojník
Mgr. György Batta MUDr. Anton Marek  Attila Petheő  Miklós Fehér
Ing. László Győrfy

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali:


Číslo hlasovania: 502
Číslo bodu: 22.
Uznesenie k Správe Finančnej komisie – časť finančná k inventarizácii majetku mesta a mestských podnikov


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) berie na vedomie

zápisnicu Ústrednej inventarizačnej komisie z inventarizácie majetku a záväzkov k 31.12.2003,

B) žiada MUDr. Tibora Bastrnáka, primátora mesta Komárno

nariadiť vykonať mimoriadnu inventarizáciu v zmysle zápisnice Ústrednej inventarizačnej komisie na inventarizácie majetku v práve mestského úradu. Na základe mimoriadne vykonanej inventúry doložiť položkovitý zoznam inventarizačných rozdielov vzniknutých pri jednotlivých účtoch uvedením príčiny vzniku a uviesť zodpovedné osoby za zverený majetok.

Termín: 30.06.2004

C) žiada M. Cs., hlavného kontrolóra mesta

prešetriť kapitolu 042 – nedokončené investície a vypracovať stanovisko hlavného kontrolóra,

Termín: 30.06.2004

D) konštatuje, že

v predchádzajúcich rokoch na časti majetku mesta nebola vôbec vykonaná inventarizácia. V ostatných prípadoch inventarizácie boli nedôsledne vykonané. Za tento stav nesie zodpovednosť bývalé vedenie Mesta Komárno.
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: