Číslo hlasovania: 503
Číslo bodu: 22.
Uznesenie k Odbornému stanovisku hlavného kontrolóra k záverečnému účtu Mesta Komárno za rok 2003


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) berie na vedomie

odborné stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu Mesta Komárno za rok 2003,

B) schvaľuje

opatrenia k záverečnému účtu Mesta Komárno za rok 2003, ktoré tvoria prílohu uznesenia so štvrťročnou periodicitou hodnotenia záväzkov v lehote a po lehote splatnosti v bode 1. opatrení,

C) konštatuje, že

zo stavu pohľadávok k 31. 12. 2003 tvorí viac ako 96% stav vykázaných pohľadávok k 31. 12. 2002 a v stave pohľadávok k 31. 12. 2003 sú zahrnuté aj prevzaté pohľadávky a záväzky bývalej mestskej príspevkovej organizácie CIVITAS,

D) ukladá hlavnému kontrolórovi

1. prešetriť finančné a právne vzťahy medzi Mestom Komárno a spoločnosťou ALTERNATÍVA, spol. s r.o. v zmysle záverov finančných kontrol HK,
2. prešetriť a zistiť zodpovednosť za nedostatky v zmysle bodu C/ tohto uznesenia.
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21


   Za:
Ing. Béla Szabó Ing. Lajos Csonka RNDr. Géza Nagy Ing. István Zámbó
MUDr. Lajos Maurovich Horváth PaedDr. István Bende  Mária Hajabács JUDr. Éva Hortai
Mgr. Imre Andruskó  Miklós Fehér  Attila Farkas Mgr. György Batta
Ing. Péter Békési Ing. Attila Czíria  Attila Petheő MUDr. Anton Marek
Mgr. Štefan Zábojník Mgr. Lajos Szép  Csaba Fehér  Frigyes Gogola
Ing. László Győrfy

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali:


Číslo hlasovania: 503
Číslo bodu: 22.
Uznesenie k Odbornému stanovisku hlavného kontrolóra k záverečnému účtu Mesta Komárno za rok 2003


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) berie na vedomie

odborné stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu Mesta Komárno za rok 2003,

B) schvaľuje

opatrenia k záverečnému účtu Mesta Komárno za rok 2003, ktoré tvoria prílohu uznesenia so štvrťročnou periodicitou hodnotenia záväzkov v lehote a po lehote splatnosti v bode 1. opatrení,

C) konštatuje, že

zo stavu pohľadávok k 31. 12. 2003 tvorí viac ako 96% stav vykázaných pohľadávok k 31. 12. 2002 a v stave pohľadávok k 31. 12. 2003 sú zahrnuté aj prevzaté pohľadávky a záväzky bývalej mestskej príspevkovej organizácie CIVITAS,

D) ukladá hlavnému kontrolórovi

1. prešetriť finančné a právne vzťahy medzi Mestom Komárno a spoločnosťou ALTERNATÍVA, spol. s r.o. v zmysle záverov finančných kontrol HK,
2. prešetriť a zistiť zodpovednosť za nedostatky v zmysle bodu C/ tohto uznesenia.
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: