Číslo hlasovania: 504
Číslo bodu: 22.
Uznesenie k Správe o stave projektu ISPA „Nakladanie s odpadovými vodami v meste Komárno“


 

Mestské zastupitežstvo v Komárne

berie na vedomie Správu o stave projektu ISPA “Nakladanie s odpadovými vodami v meste Komárno”.
Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 4
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18


   Za:
 Csaba Fehér  Attila Petheő Mgr. György Batta Mgr. Štefan Zábojník
Mgr. Lajos Szép  Mária Hajabács  Frigyes Gogola MUDr. Anton Marek
Ing. István Zámbó Ing. Attila Czíria JUDr. Éva Hortai RNDr. Géza Nagy
PaedDr. István Bende  Miklós Fehér

   Proti:

   Zdržali sa:
Ing. Béla Szabó MUDr. Lajos Maurovich Horváth Mgr. Imre Andruskó Ing. László Győrfy

   Nehlasovali:


Číslo hlasovania: 504
Číslo bodu: 22.
Uznesenie k Správe o stave projektu ISPA „Nakladanie s odpadovými vodami v meste Komárno“


 

Mestské zastupitežstvo v Komárne

berie na vedomie Správu o stave projektu ISPA “Nakladanie s odpadovými vodami v meste Komárno”.
Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: