Číslo hlasovania: 505
Číslo bodu: 22.
Uznesenie k Správe Finančnej komisie k návrhu na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

1. vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na odpredaj pozemkov v k.ú. Komárno ležiacich na p.č. 140/2, 141/1, 145/6, 149/2, 149/4, 145/5 vo vlastníctve Mesta Komárno v lokalite medzi Mederčskou, Záhradníckou a Petőfiho ulicou.
2. podmienky obchodnej verejnej súťaže (tvoria prílohu uznesenia).

B) schvaľuje

komisiu na vyhodnotenie súťažných návrhov v zložení:

C) ukladá Mestskému úradu v Komárne

zverejniť vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže v zmysle bodu A/ uznesenia v Hospodárskych novinách, v denníku SME, v denníku Új Szó, na internetových stránkach mesta, v Komárňanských listoch a na úradných tabuliach mesta.

D) žiada MUDr. Tibora Bastrnáka, primátora mesta Komárno

vydať menovacie dekréty pre predsedu a členov komisie v zmysle bodu B/ uznesenia.

E) ukladá

predložiť návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na základe výsledkov obchodnej verejnej súťaže na schválenie mestskému zastupiteľstvu.

Termín: 30 dní od prijatia uznesenia
Zodpovedný: 30 dní od vyhodnotenia obchodnej verejnej súťaže
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18


   Za:
 Frigyes Gogola Ing. László Győrfy Ing. Attila Czíria Mgr. György Batta
Mgr. Štefan Zábojník Mgr. Lajos Szép PaedDr. István Bende RNDr. Géza Nagy
Ing. László Stubendek Ing. István Zámbó Ing. Péter Békési Ing. Lajos Csonka
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Lajos Maurovich Horváth  Miklós Fehér JUDr. Éva Hortai
Ing. Béla Szabó  Mária Hajabács

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali:


Číslo hlasovania: 505
Číslo bodu: 22.
Uznesenie k Správe Finančnej komisie k návrhu na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

1. vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na odpredaj pozemkov v k.ú. Komárno ležiacich na p.č. 140/2, 141/1, 145/6, 149/2, 149/4, 145/5 vo vlastníctve Mesta Komárno v lokalite medzi Mederčskou, Záhradníckou a Petőfiho ulicou.
2. podmienky obchodnej verejnej súťaže (tvoria prílohu uznesenia).

B) schvaľuje

komisiu na vyhodnotenie súťažných návrhov v zložení:

C) ukladá Mestskému úradu v Komárne

zverejniť vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže v zmysle bodu A/ uznesenia v Hospodárskych novinách, v denníku SME, v denníku Új Szó, na internetových stránkach mesta, v Komárňanských listoch a na úradných tabuliach mesta.

D) žiada MUDr. Tibora Bastrnáka, primátora mesta Komárno

vydať menovacie dekréty pre predsedu a členov komisie v zmysle bodu B/ uznesenia.

E) ukladá

predložiť návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na základe výsledkov obchodnej verejnej súťaže na schválenie mestskému zastupiteľstvu.

Termín: 30 dní od prijatia uznesenia
Zodpovedný: 30 dní od vyhodnotenia obchodnej verejnej súťaže
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: