Číslo hlasovania: 506
Číslo bodu: 23.
Uznesenie k Výročnej správe o činnosti spoločnosti COMAR, a.s. za rok 2003


 

Mestské zastupitežstvo v Komárne

A) berie na vedomie

1. Účtovnú závierku a výročnú správu spoločnosti COMAR, a.s. za rok 2003,
2. Výsledky hospodárenia spoločnosti COMAR, a.s. za rok 2003,
3. Stanovisko nezávislého audítora k ročnej účtovnej závierke spoločnosti COMAR, a.s. za rok 2003,
4. Podnikatežský zámer za rok 2004,
5. Zmenu stanov spoločnosti – zmenu obchodného mena spoločnosti COMAR, a.s.

B) neschvažuje

1. Účtovnú závierku a výročnú správu spoločnosti COMAR, a.s. za rok 2003,
2. Výsledky hospodárenia spoločnosti COMAR, a.s. za rok 2003,
3. Podnikatežský zámer za rok 2004,
4. Zmenu stanov spoločnosti – zmenu obchodného mena spoločnosti COMAR, a.s.

C) poveruje a splnomocňuje MUDr. Tibora Bastrnáka, primátora Mesta Komárno

zastupovaním Mesta Komárno na valnom zhromaždení spoločnosti COMAR, a.s. v súlade s bodom B/ uznesenia a ako náhradníka É. H., zástupkyňu primátora.
Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali:


Číslo hlasovania: 506
Číslo bodu: 23.
Uznesenie k Výročnej správe o činnosti spoločnosti COMAR, a.s. za rok 2003


 

Mestské zastupitežstvo v Komárne

A) berie na vedomie

1. Účtovnú závierku a výročnú správu spoločnosti COMAR, a.s. za rok 2003,
2. Výsledky hospodárenia spoločnosti COMAR, a.s. za rok 2003,
3. Stanovisko nezávislého audítora k ročnej účtovnej závierke spoločnosti COMAR, a.s. za rok 2003,
4. Podnikatežský zámer za rok 2004,
5. Zmenu stanov spoločnosti – zmenu obchodného mena spoločnosti COMAR, a.s.

B) neschvažuje

1. Účtovnú závierku a výročnú správu spoločnosti COMAR, a.s. za rok 2003,
2. Výsledky hospodárenia spoločnosti COMAR, a.s. za rok 2003,
3. Podnikatežský zámer za rok 2004,
4. Zmenu stanov spoločnosti – zmenu obchodného mena spoločnosti COMAR, a.s.

C) poveruje a splnomocňuje MUDr. Tibora Bastrnáka, primátora Mesta Komárno

zastupovaním Mesta Komárno na valnom zhromaždení spoločnosti COMAR, a.s. v súlade s bodom B/ uznesenia a ako náhradníka É. H., zástupkyňu primátora.
Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: