Číslo hlasovania: 560
Číslo bodu: 20.
Uznesenie k Správe Komisie školstva, kultúry, športu a mládeže


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

spolufinancovanie projektov zameraných na rekonštrukciu a modernizáciu budov školských zariadení v rámci Operačného programu Základná infraštruktúra Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR:

Rekonštrukcia budovy MŠ na Ul. františkánov
Celkové náklady na rekonštrukciu: 4.525.000,- Sk
Výška spolufinancovania: 226.250,- Sk
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali:


Číslo hlasovania: 560
Číslo bodu: 20.
Uznesenie k Správe Komisie školstva, kultúry, športu a mládeže


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

spolufinancovanie projektov zameraných na rekonštrukciu a modernizáciu budov školských zariadení v rámci Operačného programu Základná infraštruktúra Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR:

Rekonštrukcia budovy MŠ na Ul. františkánov
Celkové náklady na rekonštrukciu: 4.525.000,- Sk
Výška spolufinancovania: 226.250,- Sk
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: