Číslo hlasovania: 563
Číslo bodu: 20.
Uznesenie k Správe Komisie školstva, kultúry, športu a mládeže


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) odvoláva

zástupcov Mestského zastupiteľstva v Komárne delegovaných uznesením MZ v Komárne č. 33/2003 zo dňa 20. februára 2003 do rady škôl s účinnosťou od 26. februára 2004 nasledovne:

Stredné odborné učilište, Bratislavská cesta 10, 945 01 Komárno
B. P.
Cs. L.

Gymnázium Hansa Selyeho, Ul. biskupa Királya 5, 945 01 Komárno
B. T.
T. P.

Stredná priemyselná škola, Ul. Petőfiho 2, 945 01 Komárno
F. M.
Sz. B.

Združená stredná škola obchodu a služieb, Ul. budovateľská 32, 945 01 Komárno
Cs. L.
H. M.

Gymnázium Ľudovíta Jaroslava Šuleka, Ul. pohraničná 10, 945 01 Komárno
M. A.
H. T.

Stredná poľnohospodárska technická škola, Hadovská cesta, 945 01 Komárno
V. Z.
N. G.

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

doručiť delegovaným zástupcom Mestského zastupiteľstva oznámenie o odvolaní v zmysle bodu A/ tohto uznesenia,

Zodpovedný: prednosta MsÚ

C) deleguje

zástupcov Mestského zastupiteľstva v Komárne do rady škôl a školských zariadení s účinnosťou od 26. februára 2004 nasledovne:

Stredné odborné učilište, Bratislavská cesta 10, 945 01 Komárno
Cs. L.

Gymnázium Hansa selyeho, Ul. biskupa Királya 5, 945 01 Komárno
T. P.

Stredná priemyselná škola, Ul. Petőfiho 2, 945 01 Komárno
Sz. B.

Združená stredná škola obchodu a služieb, Ul. budovateľská 32, 945 01 Komárno
H. M.

Gymnázium Ľudovíta Jaroslava Šuleka, Ul. pohraničná 10, 945 01 Komárno
M. A.

Stredná poľnohospodárska technická škola, Hadovská cesta, 945 01 Komárno
N. G.

D) ukladá Mestskému úradu v Komárne

1. pripraviť delegačné listy, zabezpečiť ich doručenie a zaslať na stredné školy oznámenia o delegovaní zástupcov Mestského zastupiteľstva v Komárne,
2. zaslať poslancom Zásady činnosti školských rád.
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali:


Číslo hlasovania: 563
Číslo bodu: 20.
Uznesenie k Správe Komisie školstva, kultúry, športu a mládeže


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) odvoláva

zástupcov Mestského zastupiteľstva v Komárne delegovaných uznesením MZ v Komárne č. 33/2003 zo dňa 20. februára 2003 do rady škôl s účinnosťou od 26. februára 2004 nasledovne:

Stredné odborné učilište, Bratislavská cesta 10, 945 01 Komárno
B. P.
Cs. L.

Gymnázium Hansa Selyeho, Ul. biskupa Királya 5, 945 01 Komárno
B. T.
T. P.

Stredná priemyselná škola, Ul. Petőfiho 2, 945 01 Komárno
F. M.
Sz. B.

Združená stredná škola obchodu a služieb, Ul. budovateľská 32, 945 01 Komárno
Cs. L.
H. M.

Gymnázium Ľudovíta Jaroslava Šuleka, Ul. pohraničná 10, 945 01 Komárno
M. A.
H. T.

Stredná poľnohospodárska technická škola, Hadovská cesta, 945 01 Komárno
V. Z.
N. G.

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

doručiť delegovaným zástupcom Mestského zastupiteľstva oznámenie o odvolaní v zmysle bodu A/ tohto uznesenia,

Zodpovedný: prednosta MsÚ

C) deleguje

zástupcov Mestského zastupiteľstva v Komárne do rady škôl a školských zariadení s účinnosťou od 26. februára 2004 nasledovne:

Stredné odborné učilište, Bratislavská cesta 10, 945 01 Komárno
Cs. L.

Gymnázium Hansa selyeho, Ul. biskupa Királya 5, 945 01 Komárno
T. P.

Stredná priemyselná škola, Ul. Petőfiho 2, 945 01 Komárno
Sz. B.

Združená stredná škola obchodu a služieb, Ul. budovateľská 32, 945 01 Komárno
H. M.

Gymnázium Ľudovíta Jaroslava Šuleka, Ul. pohraničná 10, 945 01 Komárno
M. A.

Stredná poľnohospodárska technická škola, Hadovská cesta, 945 01 Komárno
N. G.

D) ukladá Mestskému úradu v Komárne

1. pripraviť delegačné listy, zabezpečiť ich doručenie a zaslať na stredné školy oznámenia o delegovaní zástupcov Mestského zastupiteľstva v Komárne,
2. zaslať poslancom Zásady činnosti školských rád.
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: