Číslo hlasovania: 564
Číslo bodu: 20.
Uznesenie k návrhu na zriadenie záložného práva na dostavaný objekt, bytový dom A-1


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

uzatvorenie záložnej zmluvy so ŠFRB na ručenie za úver, prijatý na dostavbu bytového domu A-1 s tým, že záložné právo bude zriadené na bytový dom A-1 so súpisným číslom 3900 na p.č. 7051/280, vedený na LV č. 6434 v k.ú. Komárno,

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

zabezpečiť spracovanie zmluvy o zriadení záložného práva so ŠFRB.

Zodpovedný: prednosta MsÚ
Termín: 10. marec 2004
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali:


Číslo hlasovania: 564
Číslo bodu: 20.
Uznesenie k návrhu na zriadenie záložného práva na dostavaný objekt, bytový dom A-1


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

uzatvorenie záložnej zmluvy so ŠFRB na ručenie za úver, prijatý na dostavbu bytového domu A-1 s tým, že záložné právo bude zriadené na bytový dom A-1 so súpisným číslom 3900 na p.č. 7051/280, vedený na LV č. 6434 v k.ú. Komárno,

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

zabezpečiť spracovanie zmluvy o zriadení záložného práva so ŠFRB.

Zodpovedný: prednosta MsÚ
Termín: 10. marec 2004
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: