Číslo hlasovania: 565
Číslo bodu: 20.
Uznesenie k návrhu na zriadenie záložného práva na zabezpečenie úveru na prefinancovanie prestavby budovy OSP na bytový dom – nájomné byty bežného štandardu


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

1. Prijatie úveru od ŠFRB za účelom prefinancovania prestavby administratívnej budovy OSP na bytový dom – 68 bytových jednotiek s charakterom nájomného bytu s bežným štandardom vo výške 70% obstarávacej ceny, t.j. v hodnote 14.940.910,50 Sk s DPH v súlade so zákonom č. 607/2004 Z.z. o Štátnom fonde rozvoja bývania s tým, že 30% obstarávacej ceny, t.j. 6.403.247,30 Sk s DPH bude prefinancované z dotácie Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR č. 2/2004, ktorou sa určujú pravidlá pre poskytovanie dotácií na obstarávanie nájomných bytov. Technickú infraštruktúru, na ktorú sa neposkytuje dotácia ani úver zo ŠFRB, Mesto Komárno zabezpečí z vlastných zdrojov vo výške 655.700,20 Sk s DPH.

2. Uzatvorenie zmluvy o zriadení záložného práva so ŠFRB na ručenie za úver s nehnuteľnosťami, vedenými na LV č. 6434 v k.ú. Komárno:

3. Uzatvorenie zmluvy o zriadení záložného práva po kolaudácii objektu bývalej budovy OSP na prestavaný objekt – bytový dom na p.č. 3968 v k.ú. Komárno v prospech ŠFRB a v zmysle čl. 15 písm. j) Smernice Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR č. 2/2004 a v prospech Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja a následné zrušenie záložného práva podľa bodu A/2 tohto uznesenia.

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

1. zabezpečiť spracovanie zmlúv v zmysle bodu A/1 a A/2 tohto uznesenia,

Zodpovedný: prednosta MsÚ
Termín: 10. marec 2004


2. zabezpečiť spracovanie zmlvy v zmysle bodu A/3 tohto uznesenia.

Zodpovedný: prednosta MsÚ
Termín: v zmysle požiadavky MVaRR SR a ŠFRB
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali:


Číslo hlasovania: 565
Číslo bodu: 20.
Uznesenie k návrhu na zriadenie záložného práva na zabezpečenie úveru na prefinancovanie prestavby budovy OSP na bytový dom – nájomné byty bežného štandardu


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

1. Prijatie úveru od ŠFRB za účelom prefinancovania prestavby administratívnej budovy OSP na bytový dom – 68 bytových jednotiek s charakterom nájomného bytu s bežným štandardom vo výške 70% obstarávacej ceny, t.j. v hodnote 14.940.910,50 Sk s DPH v súlade so zákonom č. 607/2004 Z.z. o Štátnom fonde rozvoja bývania s tým, že 30% obstarávacej ceny, t.j. 6.403.247,30 Sk s DPH bude prefinancované z dotácie Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR č. 2/2004, ktorou sa určujú pravidlá pre poskytovanie dotácií na obstarávanie nájomných bytov. Technickú infraštruktúru, na ktorú sa neposkytuje dotácia ani úver zo ŠFRB, Mesto Komárno zabezpečí z vlastných zdrojov vo výške 655.700,20 Sk s DPH.

2. Uzatvorenie zmluvy o zriadení záložného práva so ŠFRB na ručenie za úver s nehnuteľnosťami, vedenými na LV č. 6434 v k.ú. Komárno:

3. Uzatvorenie zmluvy o zriadení záložného práva po kolaudácii objektu bývalej budovy OSP na prestavaný objekt – bytový dom na p.č. 3968 v k.ú. Komárno v prospech ŠFRB a v zmysle čl. 15 písm. j) Smernice Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR č. 2/2004 a v prospech Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja a následné zrušenie záložného práva podľa bodu A/2 tohto uznesenia.

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

1. zabezpečiť spracovanie zmlúv v zmysle bodu A/1 a A/2 tohto uznesenia,

Zodpovedný: prednosta MsÚ
Termín: 10. marec 2004


2. zabezpečiť spracovanie zmlvy v zmysle bodu A/3 tohto uznesenia.

Zodpovedný: prednosta MsÚ
Termín: v zmysle požiadavky MVaRR SR a ŠFRB
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: