Číslo hlasovania: 566
Číslo bodu: 20.
Uznesenie k Informatívnej správe Komisie pre vyhodnotenie verejnej súťaže


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) berie na vedomie

Informatívnu správu Komisie pre vyhodnotenie verejnej súťaže „Nakladanie s komunálnym odpadom v meste Komárno“,

B) žiada Úrad pre verejné obstarávanie

o zrušenie verejnej súťaže „Nakladanie s komunálnym odpadom v meste Komárno“ podľa § 1 ods. 2 zákona č. 263/1999 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

C) ukladá Mestskému úradu v Komárne

pripraviť žiadosť o zrušenie verejnej súťaže v zymsle bodu B/ tohto uznesenia,

Zodpovedný: prednosta MsÚ
Termín: 15. marec 2004

D) žiada primátora Mesta Komárno

o ukončenie zmluvného vzťahu so spoločnosťou BRANOS s.r.o. z dôvodu závažných nedostatkov pri poskytovaní služieb Mestu Komárno.
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19


   Za:
Ing. László Győrfy RNDr. Géza Nagy Mgr. Lajos Szép Mgr. Štefan Zábojník
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Lajos Maurovich Horváth MUDr. Lajos Maurovich Horváth MUDr. Tamás Hollósy
 Attila Petheő Ing. Zoltán Varga PaedDr. István Bende Ing. István Zámbó
 Attila Farkas Ing. László Stubendek Ing. Lajos Csonka Ing. Attila Czíria
 Miklós Fehér

   Proti:

   Zdržali sa:
JUDr. Éva Hortai Ing. Béla Szabó

   Nehlasovali:


Číslo hlasovania: 566
Číslo bodu: 20.
Uznesenie k Informatívnej správe Komisie pre vyhodnotenie verejnej súťaže


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) berie na vedomie

Informatívnu správu Komisie pre vyhodnotenie verejnej súťaže „Nakladanie s komunálnym odpadom v meste Komárno“,

B) žiada Úrad pre verejné obstarávanie

o zrušenie verejnej súťaže „Nakladanie s komunálnym odpadom v meste Komárno“ podľa § 1 ods. 2 zákona č. 263/1999 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

C) ukladá Mestskému úradu v Komárne

pripraviť žiadosť o zrušenie verejnej súťaže v zymsle bodu B/ tohto uznesenia,

Zodpovedný: prednosta MsÚ
Termín: 15. marec 2004

D) žiada primátora Mesta Komárno

o ukončenie zmluvného vzťahu so spoločnosťou BRANOS s.r.o. z dôvodu závažných nedostatkov pri poskytovaní služieb Mestu Komárno.
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: