Číslo hlasovania: 6
Číslo bodu: 34.
Uznesenie k Zámene pozemku


 

Mestské zastupiteľstvo Komárne

A) schvaľuje

zámenu pozemkov p.č. 8776/3 o výmere 145 m2 a časť pozemku z p.č. 8783/2 o výmere 29 m2 (vo vlastníctve V. J.) za časť pozemku p.č. 8783/1 o výmere 174 m2 (vo vlastníctve mesta Komárno) bez finančného vysporiadania.

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

postupovať v zmysle schváleného uznesenia.

Zodp.: prednosta MsÚ KomárnoPoslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 28
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 28


   Za:
Ing. Štefan Langschadl Ing. László Győrfy  Peter Hamran MUDr. Tibor Baštrnák
MUDr. Tamás Hollósy MVDr. Alexander Galgóczy  Mária Hajabácsová  Attila Farkas
 Mihály Mácza Mgr. Lajos Szép PhDr. Éva Dohnanec MUDr. Anton Marek
Ing. Peter Békési  Mária Hutter PaedDr. Štefan Bende MUDr. Peter Tóth
JUDr. Éva Hortai MUDr. Ludovít Horváth Mgr. Štefan Zábojník Ing. Péter Bábi
PhDr. János Kovács JUDr. Vojtech Novák Ing. Štefan Zámbó Mgr. Imre Andruskó
 Mária Vörösová RNDr. Géza Nagy  Anton Andrássy Ing. Vojtech Szabó

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: