Číslo hlasovania: 612
Číslo bodu: 18.
Uznesenie k Správe Komisie pre otázky sociálne, zdravotné a bytové – bytová časť


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

1. prideliť 2 izbový mestský byt na Ul. budovateľskej 31/31 v Komárne pre T. B., s tým, že nájomná zmluva bude uzatvorená v zmysle VZN č. 12/2001 § 6 ods. 3, na dobu určitú 1 rok,
2. prideliť 1 izbový mestský byt na Ul. generála Klapku 2/7 v Komárne pre M. V., s tým, že nájomná zmluva bude uzatvorená v zmysle VZN č. 12/2001 § 6 ods. 4, na dobu určitú 1 rok,

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

1. uzatvoriť nájomnú zmluvu podľa uvedených podmienok v bode A/ uznesenia pre T. B.
2. uzatvoriť nájomnú zmluvu podľa uvedených podmienok v bode A/ uznesenia pre M. V.

Termín: priebežne
Zodpovedný: prednosta MsÚ
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: