Číslo hlasovania: 613
Číslo bodu: 18.
Uznesenie k Správe Komisie pre otázky sociálne, zdravotnícke a bytové – bytová časť


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

1. M. G. ako náhradníčku v poradí na 1. mieste, na pridelenie 1 izbového mestského bytu na Ul. generála Klapku 2/7 v Komárne s tým, že nájomná zmluva bude uzatvorená v zmysle VZN č. 12/2001 § 6 ods. 4, na dobu určitú 1 rok,
2. S. D. F. ako náhradníčku v poradí na 2. mieste, na pridelenie 1 izbového mestského bytu na Ul. generála Klapku 2/7 v Komárne s tým, že nájomná zmluva bude uzatvorená v zmysle VZN č. 12/2001 § 6 ods. 4, na dobu určitú 1 rok,

B) ukladá

1. uzatvoriť nájomnú zmluvu podľa uvedených podmienok v bode A/ tohto uznesenia pre M. G. ako s náhradníčkou na 1. mieste,
2. uzatvoriť nájomnú zmluvu podľa uvedených podmienok v bode A/ tohto uznesenia pre Soňu D. F. ako s náhradníčkou na 2. mieste.

 
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: