Číslo hlasovania: 614
Číslo bodu: 18.
Uznesenie k Správe komisie pre otázky sociálne, zdravotné a bytové – bytová čas


 

Mestské zastupitežstvo v Komárne

A) schvažuje

vyňatie nasledovných vožných mestských bytov z predaja a ich prekvalifikáciu na bytové náhrady pre neplatičov v súlade s § 712 ods. 3 Občianskeho zákonníka:

Ul. budovatežská 58/21 2 izbový byt
Ul. budovatežská 58/34 2 izbový byt
Ul. budovatežská 21/20 2 izbový byt
Ul. R. Seressa 6/7 1 izbový byt
Vnútorná okružná 42/29 garsónka

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

mestské byty v zmysle bodu A/ tohto uznesenia prideli ako bytové náhrady pre neplatičov v súlade s § 712 ods. 3 Občianskeho zákonníka.

Termín: priebežne
Zodpovedný: prednosta MsÚ
Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: