Číslo hlasovania: 615
Číslo bodu: 18.
Uznesenie k Správe Komisie pre otázky sociálne, zdravotnícke a bytové – bytová časť


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

odpredaj mestských bytov terajším nájomníkom – neplatičom s odpustením 90% penálí za nezaplatené nájomné, teplo a TÚV v prípade, že žiadateľ zaplatí nedoplatok na nájomnom a nákladoch za služby spojené s užívaním bytu a uhradí pri podpísaní zmluvy o prevode vlastníctva bytu v hotovosti 100% ceny bytu a pozemku. Toto uznesenie MZ platí do 30. 6. 2004.

Termín: do 30.06.2004
Zodpovedný: prednosta MsÚ
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: