Číslo hlasovania: 616 - spresnenie Bod A
Číslo bodu: 18.
Uznesenie k Správe Komisie pre otázky sociálne, zdravotné a bytové – sociálna časť


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

finančnú dotáciu z účelového fondu z rozpočtu mesta Komárno na sociálne a zdravotnícke účely pre Domov penzión pre dôchodcov a domov dôchodcov, Špitálska 16, Komárno na zakúpenie zariadenia do novovytvorených izieb v rámci účelovej prestavby zariadenia sociálnych služieb vo výške 45.000,- Sk

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

poukázať schválenú finančnú dotáciu z účelového fondu z rozpočtu mesta Komárna na sociálne a zdravotnícke účely v zmysle bodu A/ tohto uznesenia.

Termín: 29.12.2003
Zodpovedný: prednosta MsÚ

C) neschvaľuje

finančnú dotáciu z účelového fondu z rozpočtu mesta Komárna na sociálne a zdravotnícke účely pre Klub mnohodetných rodín MÁNCSE, Tešedíkovo 231, na úhradu cestovných nákladov pre mnohodetné rodiny z Komárna do Trstíc a späť.
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali:


Číslo hlasovania: 616 - spresnenie Bod C
Číslo bodu: 18.
Uznesenie k Správe Komisie pre otázky sociálne, zdravotné a bytové – sociálna časť


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

finančnú dotáciu z účelového fondu z rozpočtu mesta Komárno na sociálne a zdravotnícke účely pre Domov penzión pre dôchodcov a domov dôchodcov, Špitálska 16, Komárno na zakúpenie zariadenia do novovytvorených izieb v rámci účelovej prestavby zariadenia sociálnych služieb vo výške 45.000,- Sk

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

poukázať schválenú finančnú dotáciu z účelového fondu z rozpočtu mesta Komárna na sociálne a zdravotnícke účely v zmysle bodu A/ tohto uznesenia.

Termín: 29.12.2003
Zodpovedný: prednosta MsÚ

C) neschvaľuje

finančnú dotáciu z účelového fondu z rozpočtu mesta Komárna na sociálne a zdravotnícke účely pre Klub mnohodetných rodín MÁNCSE, Tešedíkovo 231, na úhradu cestovných nákladov pre mnohodetné rodiny z Komárna do Trstíc a späť.
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: