Číslo hlasovania: 617
Číslo bodu: 18.
Uznesenie k Správe Komisie pre otázky sociálne, zdravotné a bytové – sociálna časť


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

Zriaďovaciu listinu Domova-penziónu pre dôchodcov a domova dôchodcov v Komárne so sídlom Špitálska 16, Komárno (tvorí prílohu uznesenia),

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

odovzdať riaditeľke zriaďovaciu listinu Domova-penziónu pre dôchodcov a domova dôchodcov v Komárne.

Termín: ihneď
Zodpovedný: prednosta MsÚ
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: