Číslo hlasovania: 618
Číslo bodu: 18.
Uznesenie k Návrhu na zmenu investičného plánu spoločnosti KOMVaK, a.s., na rok 2003


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

zmenu investičného plánu spoločnosti KOMVaK, a.s., v celkovej výške 10.470.500,- Sk na rok 2003 nasledovne:

I. Investície nadobecného charakteru (pre mesto Komárno v ¼)

a. rekonštrukcia strešnej konštrukcie nad velínom vodárenskej ČS Juh 54 000,- Sk
b. rekonštrukcia strešnej konštrukcie nad skladmi a garážmi na ČS Juh 224 000,- Sk
c. rekonštrukcia havarovanej strešnej konštrukcie v chlórovni na ČS Juh 197 000,- Sk
d. rekonštrukcia elektronického ovládania systému poškodeného pri vysokých stavoch vôd v roku 2001 264 000,- Sk
e. úprava pažníc studní a sond v areáli ochranného pásma studní 42 000,- Sk
f. zateplenie vencov vstupov do akumulačných nádrží ČS Juh 43 000,- Sk
g. rekonštrukcia tlakových nádob 654 000,- Sk

Spolu: 1 478 000,- Sk
Z toho podiel ¼ mesta Komárno 369 500,- Sk

II. Ostatné investície infraštruktúrneho majetku

a. rekonštrukcia a rozšírenie vodovodu na Alžbetinom ostrove 180 000,- Sk
b. rekonštrukcia ČS Nová Stráž 500 000,- Sk
c. pokračovanie automatizácie ovládania ČS a ČOV 800 000,- Sk
d. nákup vodomerov 1 800 000,- Sk
e. projektová dokumentácia na kanalizáciu Hadovce 160 000,- Sk
inžinierska a geodetická činnosť 285 000,- Sk
projektová dokumentácia na kanalizáciu Hadovce 126 000,- Sk
kanalizačná sieť 6 000 000,- Sk
f. vybudovanie verejnej časti prípojok 250 000,- Sk

Spolu: 10 101 000,- Sk

Celkom: 10 470 500,- Sk

B) konštatuje, že

časť investícií uvedených v bode A/ tohto uznesenia bolo realizovaných bez predchádzajúceho zaradenia do investičného plánu spoločnosti a bez schválenia MZ v Komárne,

C) upozorňuje riaditeľa, predstavenstvo a dozornú radu spoločnosti

na dôsledné dodržiavanie schváleného investičného plánu v ďalšom období a na uplatnenie zodpovednosti v prípade porušenia resp. nedodržania schváleného investičného plánu.
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: