Číslo hlasovania: 619
Číslo bodu: 18.
Uznesenie k Návrhu na zápočet vzájomných pohľadávok Mesta Komárno a KOMVaK, a.s.


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

zápočet vzájomných pohľadávok Mesta Komárno a KOMVaK, a.s. nasledovne:

Pohľadávky mesta Komárno

Nájomné za rok 2003 (infraštrukturálny majetok VAK a budovy) 16 026 253,- Sk
Finančná výpomoc 1 041 059,- Sk
Vodomery – zostatok 5 066,50 Sk
Kúpne zmluvy – ročný podiel 254 702,- Sk
Splatený úver v PKB za CIVITAS 1 671 469,- Sk

Spolu: 18 998 549,50 Sk

Pohľadávky KOMVaK, a.s.

Prevod investícií podľa investičného plánu na rok 2003 10 470 500,- Sk
Prevod vykonaných investícií z predchádzajúcich období 3 039 449,23 Sk
Nájomné za rok 2003 (peňažná úhrada) 5 000 000,- Sk

Spolu: 18 509 949,23 Sk

Rozdiel: 488 600,27 Sk

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

pripraviť zápočet vzájomných pohľadávok v zmysle bodu A/ tohto uznesenia návrh premietnuť do rozpočtu mesta Komárno na rok 2003.

Termín: 31.12.2003
Zodpovedný: prednosta Msú
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: