Číslo hlasovania: 620
Číslo bodu: 18.
Uznesenie k Návrhu na zvýšenie základného imania alebo ostatného kapitálového fondu spoločnosti KOMVaK, a.s.


 

Mestské zastupitežstvo v Komárne

A) neschvažuje

zvýšenie ostatného kapitálového fondu spoločnosti KOMVaK, a.s., v celkovej výške 7.198.400,38 Sk o nasledovné nehnutežnosti:

a. Administratívna budova na adrese Ul. E.B. Lukáča 20 v účtovnej hodnote spolu s hodnotou navrhovaného prevodu na mesto Komárno v roku 2003:
parc. č. 6070 – výmera 358 m2, LV 6434 – súp.č.2982,
parc. č. 6071 – výmera 1957 m2, LV 6434 – pozemok
parc. č. 6107 – výmera 3062 m2, LV 6434 – pozemok,

b. Prevádzková budova – stredisko VaK na adrese Ul. vozová 12 v účtovnej hodnote spolu s hodnotou navrhovaného prevodu na mesto Komárno v roku 2003:
parc.č. 748 – výmera 321 m2, LV 6434 – súp.č. 225,

c. Prevádzková budova – sklad na adrese Ul. Seresa 630 v účtovnej hodnote:
parc.č. 2809/2 – výmera 57 m2, LV 6434 – súp.č. 4022,

d. Prevádzková budova – dielňa na adrese Ul. košická 453 v účtovnej hodnote:

parc.č. 7294/1 – výmera 86 m2, LV 6434 – súp.č. 4024.

 
Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: