Číslo hlasovania: 621
Číslo bodu: 18.
Uznesenie k Investičnému plánu spoločnosti KOMVaK, a.s., na rok 2004


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

1. Investičný plán spoločnosti KOMVaK, a.s., s podmienkou, že časť príjmov z ročného nájomného vo výške 4.400.000,- Sk môže spoločnosť využiť na nasledovné investície:

Investície do nadobecného skupinového vodovodu (NSV)

1./ Rekonštrukcia monitoringu a ovládania /dispečingu/ 300 000,- Sk

2./ Vybudovanie elektronickej ochrany areálu vodného zdroja 187 500,- Sk

3./ Stavebná rekonštrukcia objektu - sklady a dielne 62 500,- Sk

Spolu: 550 000,- Sk

s tým, že investície vo výške 550.000,- Sk sú podielom mesta Komárno v ¼ na celkových nákladoch.

Ostatné investície infraštruktúrneho majetku z ročného nájomného mesta Komárno

I. Investície financované z nájomného mesta po súhlase mestského zastupiteľstva Komárno

1./ Rekonštrukcia a rozšírenie vodovodu na Alžbetinskom ostrove 1 500 000,- Sk

2./ Pokračovanie automatického ovládania ČS a ČOV 1 500 000,- Sk

3./ Nákup vodomerov 600 000,- Sk

4./ Napojenie prípojok – súčasť verejného vodovodu a kanalizácie 250 000,- Sk

Spolu: 3 850 000,- Sk

2. realizáciu investícií v celkovej výške 4.400.000.- Sk z prostriedkov mesta s tým, že ostatné príjmy z nájomného budú prevedené na účet mesta Komárno vo výške 10.665.000,- Sk.

 
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: