Číslo hlasovania: 623
Číslo bodu: 18.
Uznesenie k Správe Finančnej komisie – časť finančná k Informatívnej správe organizácie MPCR Komárno


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) berie na vedomie

informatívny list organizácie MPCR Komárno o uplatňovaní právnych prostriedkov v právnej veci pohľadávky voči spoločnosti ALTERNATÍVA s.r.o.,

B) ukladá riaditeľovi MPCR Komárno

okamžite a dôsledne prijať účinné opatrenie na uvoľnenie vinkulovaných finančných prostriedkov mesta Komárno vo výške 22 mil. Sk.
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: