Číslo hlasovania: 624
Číslo bodu: 18.
Uznesenie k Správe Finančnej komisie – čas finančná k Návrhu úpravy rozpočtu - Oddelenie výstavby a údržby


 

Mestské zastupitežstvo v Komárne

A) schvažuje

presun finančných prostriedkov vo výške 134.237,10 Sk (z toho 133.223,10 Sk investičná akcia a 1.014,- Sk úroky):

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

postupova v zmysle bodu A/ tohto uznesenia.

Termín: 31.12.2003
Zodpovedný: prednosta MsÚ
Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: