Číslo hlasovania: 625
Číslo bodu: 18.
Uznesenie k Správe Finančnej komisie – časť finančná k ďalšej činnosti Strediska služieb škole v Komárne


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

transformáciu Strediska služieb škole v Komárne na príspevkovú organizáciu dňom 1.1.2004,

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

previesť komplexné vyúčtovanie príspevkovej organizácie Strediska služieb škole v Komárne za prvý polrok 2004.

Termín: do 30. júla 2004
Zodpovedný : prednosta MsÚ
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: