Číslo hlasovania: 626
Číslo bodu: 18.
Uznesenie k Správe Finančnej komisie – časť finančná k žiadosti spoločnosti COMAR, a.s.


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) neschvaľuje

žiadosť spoločnosti COMAR, a.s., o odpustenie penále z nedoplatkov dane z nehnuteľností za rok 2002.
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: