Číslo hlasovania: 627
Číslo bodu: 18.
Uznesenie k Správe Finančnej komisie – časť finančná na udelenie odmien


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

1. na základe dosiahnutých výsledkov za druhý polrok 2003 vyplatiť projektovej manažérke ISPA, A. F. odmenu vo výške 2-násobku mesačnej odmeny,
2. na základe dosiahnutých výsledkov za druhý polrok 2003 vyplatiť hlavnému kontrolórovi, M. Cs. odmenu vo výške 2-násobku mesačnej odmeny,
3. na základe dosiahnutých výsledkov za druhý polrok 2003 vyplatiť zástupcovi primátora, B. Sz. odmenu vo výške 2-násobku mesačnej odmeny,
4. na základe dosiahnutých výsledkov za druhý polrok 2003 vyplatiť zástupkyni primátora, É. H. odmenu vo výške 2,5-násobku mesačnej odmeny,
5. na základe dosiahnutých výsledkov za druhý polrok 2003 primátorovi, MUDr. Tiborovi Bastrnákovi odmenu vo výške 3-násobku mesačnej odmeny.

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

postupovať v zmysle bodu A/ tohto uznesenia.

Termín: najbližší výplatný termín
Zodpovedný: prednosta MsÚ
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: