Číslo hlasovania: 629
Číslo bodu: 18.
Uznesenie k Správe Finančnej komisie – čas finančná k žiadosti o poskytnutie zostávajúcej časti dotácie organizácii MPCR Komárno


 

Mestské zastupitežstvo v Komárne

A) schvažuje

poskytnutie zostávajúcej časti dotácie organizácii MPCR Komárno vo výške 516.648,- Sk s podmienkou použitia finančných prostriedkov v súlade s uznesením MZ č. 168/2003, bod A/, písm. b), ods. 4.
Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: