Číslo hlasovania: 630
Číslo bodu: 18.
Uznesenie k Správe Finančnej komisie – časť majetkoprávna k odpredaju pozemkov


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

1. odpredaj časti pozemku z p.č. 2626/1 o výmere 20m2, ostatná plocha v k.ú. Komárno za 2-násobok BDÚ, t.j. 2.262,- Sk/m2 pre A. M.,
2. odpredaj časti pozemku z p.č. 2626/1 o výmere 20m2, ostatná plocha v k.ú. Komárno za 2-násobok BDÚ, t.j. 2.262,- Sk/m2 pre J. K.
3. odpredaj časti pozemku z p.č. 2626/1 o výmere 20m2, ostatná plocha v k.ú. Komárno za 2-násobok BDÚ, t.j. 2.262,- Sk/m2 pre T. K. a manželku E. K.
4. odpredaj časti pozemku z p.č. 2626/1 o výmere 20m2, ostatná plocha v k.ú. Komárno za 2-násobok BDÚ, t.j. 2.262,- Sk/m2 pre V. K. a manželku T. K.

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

zabezpečiť spracovanie kúpnopredajných zmlúv a realizovať kúpnopredajné vzťahy.

Termín : 30 dní od prevzatia geometrického plánu
Zodpovedný : prednosta MsÚ
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: