Číslo hlasovania: 631
Číslo bodu: 18.
Uznesenie k Správe Finančnej komisie – časť majetkoprávna k Návrhu na zrušenie a vysporiadanie podielového spoluvlastníctva k nehnuteľnosti a zriadenie vecného bremena práva prechodu


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

1. zrušenie a vysporiadanie podielového spoluvlastníctva v k.ú. Komárno k nehnuteľnosti p.č. 584/1 podľa geometrického plánu č. 36539651-79/2003 nasledovne:

s finančným vysporiadaním tak, že za podiel Mesta Komárno uhradí:

2. zriadenie vecného bremena práva prechodu peši a motorovým vozidlom pre všetkých budúcich vlastníkov p.č. 584/8 a 584/9 cez p.č. 584/1 s hodnotou vecného bremena 2.000,- Sk,

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

1. vyzvať H. Cs. na zaplatenie 297,- Sk, T. M. a manželku A. M. na zaplatenie 284,- Sk Mestu Komárno,
2. po zaplatení finančných čiastok bodu B č. 1 tohto uznesenia doručiť uznesenie MZ žiadateľom za účelom vypracovania zmluvy.

Termín: 14 dní odo dňa zaplatenia kúpnej ceny v zmysle bodu B/1 ods.1
Zodpovedný : prednosta MsÚ
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: