Číslo hlasovania: 632
Číslo bodu: 18.
Uznesenie k Návrhu na zámenu nehnuteľností medzi Mestom Komárno a Okresným úradom v Komárne


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

zámenu nehnuteľností medzi mestom Komárno a Okresným úradom v Komárne nasledovne:

Mesto Komárno zamení:

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti podľa znaleckého posudku znalca Ľ. G. pod č. 174/2003 zo dňa 14. 11. 2003 v podiele 37654/72923 k celku je 5.076.265,- Sk.

Okresný úrad v Komárne zamení:

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti podľa znaleckého posudku znalca Ľ. G. pod č. 177/2003 zo dňa 19. 11. 2003 je 89.000,- Sk.

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti podľa znaleckého posudku znalca Ľ. G. pod č. 176/2003 zo dňa 19. 11. 2003 je 3.747.000,- Sk.

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti podľa znaleckého posudku znalca Ľ. G. pod č. 182/2003 zo dňa 3. 12. 2003 je 3.002.000,- Sk.

Rozdiel vo výške hodnoty nehnuteľností, ktoré budú zamenené, t.j. 1.761.735,- Sk Mesto Komárno uhradí Okresnému úradu v Komárne.

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

poskytnúť potrebnú účinnosť pre Okresný úrad v Komárne v záujme realizácie zámeny v zmysle bodu A/ tohto uznesenia.

Termín: 31. 12. 2003
Zodpovedný: prednosta MsÚ
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: