Číslo hlasovania: 633
Číslo bodu: 18.
Uznesenie k Správe Finančnej komisie – časť majetkoprávna


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) neschvaľuje

1. odpredaj časti pozemku p.č. 410 o výmere 1600 m2, zastavaná plocha v k.ú. Komárno pre BILLA REALITY SLOVENSKO spol. s r.o., sídlom Bratislava, Bajkalská 19/A, nakoľko Mesto Komárno neuvažuje s ďalším zastavaním Námestia Kossútha a je za zachovanie tejto časti námestia, ako nezastavanej,

2. zrušenie predkupného práva, ktoré bolo zriadené na nehnuteľnosti - pozemok na p.č. 9445/1 o výmere 699 m2, zastavaná plocha, pozemok na p.č. 9445/2 o výmere 21 m2, zastavaná plocha s budovou so súp.č. 3520, pozemok na p.č. 9445/3 o výmere 540 m2, ostatná plocha v prospech mesta Komárno, kúpnou zmluvou a zmluvou o zriadení predkupného práva č.j. 366/94-MPO zo dňa 05.02.2000 pre Klub športového potápania HYDRO so sídlom Nová Osada 3070,

3. odpredaj nehnuteľnosti, pozemku na parcele č. 7294/4 o výmere 264 m2, zastavaná plocha s budovou so súpisným číslom 4023 v k.ú. Komárno pre ECOWASH spol. s r.o., sídlom Komárno časť Nová Stráž, Vnútorná č. 1.
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: