Číslo hlasovania: 634
Číslo bodu: 18.
Uznesenie k Správe Mestského úradu Komárno – majetkoprávne veci k odpredaju pozemkov


 

Mestské zastupitežstvo v Komárne

A) schvažuje

odpredaj pozemkov p.č. 5283/1 o výmere 260 m2, zastavaná plocha, p.č. 5283/2 o výmere 176 m2, zastavaná plocha k.ú. Komárno za cenu 165,- Sk/m2 pre Š. N. a manželku M. N.

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

zabezpeči spracovanie kúpnopredajnej zmluvy a realizova kúpnopredajný vzah.

Termín : 30 dní od prijatia uznesenia
Zodpovedný : prednosta MsÚ
Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: