Číslo hlasovania: 635
Číslo bodu: 18.
Uznesenie k Správe Mestského úradu Komárno – majetkoprávne veci k odpredaju pozemkov


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

odpredaj pozemkov p.č. 2300/14 o výmere 3 m2, zastavaná plocha, p.č. 2300/13 o výmere 10 m2, zastavaná plocha v k. ú. Komárno za cenu podľa BDÚ, t.j. 1.108,- Sk/m2 pre A. G. a manželku E. G.

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

zabezpečiť spracovanie kúpnopredajnej zmluvy a realizovať kúpnopredajný vzťah.

Termín : 30 dní od prijatia uznesenia
Zodpovedný : prednosta MsÚ
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: