Číslo hlasovania: 636
Číslo bodu: 18.
Uznesenie k Správe Mestského úradu Komárno – majetkoprávne veci k odpredaju pozemku


 

Mestské zastupitežstvo v Komárne

A) schvažuje

1. odpredaj pozemku na p.č. 1038 o výmere 18 m2, zastavaná plocha v k.ú. Komárno za cenu 165,- Sk/m2 pre I. N. a manžela J. N.
2. odpredaj pozemku na p.č. 1632 o výmere 19 m2, zastavaná plocha v k.ú. Komárno za cenu 165,- Sk/ m2 pre V. B.

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

zabezpeči spracovanie kúpnopredajných zmlúv a realizova kúpnopredajné vzahy.

Termín: 30 dní od prijatia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚ
Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: