Číslo hlasovania: 637
Číslo bodu: 18.
Uznesenie k Správe Mestského úradu Komárno – majetkoprávne veci k odpredaju pozemkov


 

Mestské zastupitežstvo v Komárne

A) schvažuje

odkúpenie spoluvlastníckeho podielu pozemku p.č. 7252/1 o výmere 264 m2, zastavaná plocha s nadstavbou so súp.č. 434 a spoluvlastníckeho podielu pozemku na p.č. 7253/1 o výmere 254 m2, zastavaná plocha s nadstavbou so súp.č. 435 v k.ú. Komárno v podiele 4/15 k celku za cenu 57.143,- Sk od E. H. a v podiele 3/15 k celku za cenu 42.857,- Sk od M. K.

B) ukladá Mestskému úradu v Komárne

zabezpeči spracovanie kúpnopredajnej zmluvy a realizova kúpnopredajný vzah.

Termín: 30 dní od prijatia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚ
Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: