Číslo hlasovania: 638
Číslo bodu: 18.
Uznesenie k Správe Mestského úradu Komárno – majetkoprávne veci k odpredaju pozemku


 

Mestské zastupitežstvo v Komárne

A) neschvažuje

odpredaj časti pozemku z p.č. 6118/1 o výmere 200 m2, ostatná plocha v k.ú. Komárno pre E. K. a manželku Z. K. vzhžadom na blízkos pevnostného systému a jeho ochranného pásma.
Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: