Číslo hlasovania: 639
Číslo bodu: 18.
Uznesenie k Správe Mestského úradu Komárno – majetkoprávne veci


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) neschvaľuje

1. prenájom časti pozemku z p.č. 1480/1 o výmere 18 m2, ostatná plocha v k.ú. Komárno pre P. M., za účelom umiestnenia predajného stánku na prevádzkovanie videopožičovne, nakoľko je v platnosti uznesenie MZ č. 51/A/1995, ktoré neumožňuje ďalšie rozmiestnenie predajných stánkov na území Mesta Komárno,
2. prenájom časti pozemku z p.č. 5187 o výmere 18 m2, ostatná plocha v k.ú. Komárno pre P. M., za účelom umiestnenia predajného stánku na prevádzkovanie videopožičovne, nakoľko je v platnosti uznesenie MZ č. 51/A/1995, ktoré neumožňuje ďalšie rozmiestnenie predajných stánkov na území Mesta Komárno.
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: