Číslo hlasovania: 640
Číslo bodu: 18.
Uznesenie k Informatívnej správe o právnych úkonoch v majetkových veciach, o ktorých rozhodol primátor mesta


 

Mestské zastupitežstvo v Komárne

A) berie na vedomie

Informatívnu správu o právnych úkonoch v majetkových veciach, o ktorých rozhodol primátor mesta podža § 3 ods. 3 písm. a) a b) VZN č. 3/2003 o zásadách hospodárenia s majetkom mesta v období od 31.7.2003 do 12.12.2003.
Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: