Číslo hlasovania: 641
Číslo bodu: 18.
Uznesenie k Správe Komisie pre rozvoj mesta, pre cezhraničnú spoluprácu a cestovný ruch


 

Mestské zastupitežstvo v Komárne

A) berie na vedomie

Správu Komisie pre rozvoj mesta, pre cezhraničnú spoluprácu a cestovný ruch zo dňa 2.12.2003.
Poslanci mestského zastupitežstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: