Číslo hlasovania: 643
Číslo bodu: 18.
Uznesenie k Informatívnej správe o ratingu mesta Komárno


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) berie na vedomie

Informatívnu správu o ratingu mesta Komárno,

B) konštatuje, že

Slovenská ratingová agentúra pozitívne vníma skutočnosť, že mesto Komárno má jasnú stratégiu rozvoja mesta, preto aj jeho ratingové hodnotenie je pozitívne.
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: