Číslo hlasovania: 644
Číslo bodu: 18.
Uznesenie vo veci opakovaných žiadostí o predaj, prenájom resp. výpožičku hnuteľného alebo nehnuteľného majetku mesta


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) konštatuje, že

opakovane sú predkladané žiadosti o predaj alebo prenájom resp. výpožičku hnuteľného alebo nehnuteľného majetku mesta v tej istej veci:

B) schvaľuje

zásadu, že na opakované posúdenie a prípadné prehodnotenie možno postúpiť žiadosť v tej istej veci najskôr po uplynutí 6 mesiacov odo dňa rozhodnutia MZ,

C) ukladá Mestskému úradu v Komárne

postupovať v zmysle bodu B/ tohto uznesenia.

Termín: priebežne
Zodpovedný: prednosta MsÚ
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: