Číslo hlasovania: 645
Číslo bodu: 18.
Uznesenie k Návrhu na prevod vykonaných investícií KOMVaK, a.s. do vlastníctva mesta Komárno


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

prevod vykonaných investícií KOMVaK, a.s., do vlastníctva mesta Komárno v celkovej výške 3 039 449,23 Sk nasledovne:

Projekty súvisiace s prípravou programu ISPA:
HYDROCOOP s.r.o., PD – rekonštrukcia kanalizácie 495.000,- Sk
TRIGONS s.r.o., geodetické práce Nová Stráž 56.700,- Sk
Projektová dokumentácia ČOV-ISPA preklad do anglického jazyka 3.500,- Sk
Projektová dokumentácia ISPA – rádiové telemetrické riadenie 28.000,- Sk
Projektová dokumentácia ISPA preklad do anglického jazyka 70.000,- Sk
Projektová dokumentácia ISPA – stavebné povolenie 11.990,90 Sk
HYDROCOOP s.r.o., KN – rekonštrukcia kanalizácie 70.000,- Sk
HYDROCOOP s.r.o., rekonštrukcia kanalizácie 15.000,- Sk
Varjú Zoltán GEO, retenčné nádrže – geologický prieskum 58.610,- Sk

Spolu: 808.800,90 Sk

Rekonštrukcia administratívnej budovy E.B. Lukáča 25.:
Marcinko Ernest, technické zhodnotenie E. B. Lukáča 57.589,53 Sk
Marcinko Ernest, okná AB technické zhodnotenie 80.000,- Sk
Dralum D.O.R. Nagy L. retial. žalúzie 61.266,70 Sk
Inteco,s.r.o. plastové zárubne 113.636,40 Sk
Tóth Ľudovít Komárno – rekonštrukcia oplotenia a parkovacej plochy 150.090,- Sk
A-plan, s.r.o. nadstavba AB - rekonštrukcia 75.000,- Sk
LogiSys, s.r.o. inštalácia siete 17.520,- Sk
Telefónna ústredňa 77.522,- Sk
Sieťový rozvod PC a telefónu, GSM brána, softvér 236.850,- Sk
Telefónna ústredňa SIEMENS a rozvod 17.900,- Sk
PC server a softvér 241.090,- Sk
Softvér a rozvod siete PC 17.520,- Sk
Softvér a rozvod siete PC 15.330,- Sk
Sieťový systém PC 19.500,- Sk
Plynový kotol - výmena 37.913,60 Sk
Plynový kotol AB 44.390,- Sk

Spolu: 1.263.118,23 Sk

Ostatné budovy:
Liatinový kotol ČOV - výmena poškodeného 158.567,- Sk
Prevádzková budova Ul. vozová – rekonštrukcia objektu 808.963,10 Sk

Spolu: 967.530,10 Sk

B) ukladá Mestskému úradu Komárno

pripraviť kúpnu zmluvu v zmysle bodu A/ tohto uznesenia,

Termín: 31.12.2003
Zodpovedný: prednosta MsÚ

C) ukladá hlavnému kontrolórovi

vykonať kontrolu o vykonaných investíciách KOMVaK, a.s., uvedených v bode A/ tohto uznesenia preskúmaním, kto o realizácii rozhodol, či boli zaradené do investičného plánu spoločnosti, resp. schválené MZ v Komárne.

Termín: 31.1.2004
Zodpovedný hlavný kontrolór
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: