Číslo hlasovania: 647
Číslo bodu: 17.
uznesenie k Informatívnej správe o plnení uznesení


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) zrušuje

uznesenie MsZ č. 623/2001 zo dňa 27. 9. 2001,

B) schvaľuje

odkúpenie budovy „Polikliniky“ ležiacej na p. č. 950 so súpisným číslom 185 v k. ú. Komárno od Nitrianskeho samosprávneho kraja za cenu 1,- Sk s tým, že mesto v prípade záujmu i v ďalšom období po dobu najmenej 5 rokov umožní využívanie priestorov „Polikliniky“ pre zdravotné alebo iné verejné účely,

C) žiada primátora mesta oznámiť uznesenie MsZ predsedovi Nitrianskeho samosprávneho kraja.
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: