Číslo hlasovania: 648
Číslo bodu: 17.
uznesenie k Informatívnej správe o plnení uznesení


 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A) schvaľuje

zmenu uznesenia MsZ č. 81/2003 zo dňa 15. 5. 2003 nasledovne

v bode A/ ods. 1 znie:

„1. odpredaj pozemkov p.č. 2194/1 o výmere 274 m2, p.č. 2194/2 o výmere 414 m2, p.č. 2194/4 o výmere 599 m2, p.č. 2194/5 o výmere 1071 m2 za cenu 600,- Sk/m2, p.č. 2191 o výmere 741 m2 a p.č. 2193 o výmere 326 m2 v k.ú. Komárno za cenu podľa BDÚ, t.j. 812,- Sk/m2 pre J. H.“

v bode A/ za ods. 2 sa vkladá nový odsek 3 v znení:

„3. prenájom 15% BDÚ/m2/rok t.j. 121,80 Sk/m2 za pozemky uvedené v ods. 2 tohto uznesenia MsZ so splatnosťou 1. 1. 2004, ak nedôjde k splneniu ods. 1 tohto uznesenia do 28. 2. 2004.

V bode B/ doterajšie znenie sa označuje ako ods. 1 a vkladá sa ďalší ods. 2 v znení:

„2. pripraviť návrh kúpnej zmluvy v zmysle bodu A/ ods. 1 resp. vypracovať zmluvu o prenájme nehnuteľností v zmysle ods. 3 tohto uznesenia.

Termín: 90 dní od prijatia uznesenia
Zodpovedný: prednosta MsÚ“
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 0


   Za:

   Proti:

   Zdržali sa:

   Nehlasovali: